Ngôi nhà Quảng Ngãi bán thư pháp gây quỹ để hoat động từ thiện

7/11/2014 8:33:05 AM
Với nỗ lực hoạt động tình nguyện không ngừng, Ngôi nhà Quảng Ngãi đã có sáng kiến viết thư pháp đem bán để lấy gây quỹ phục vụ cho hoạt động từ thiện của Ngôi nhà.

Hiện tại chưa có phản hồi nào
Hiển thị 0 trong Hiện tại chưa có phản hồi nào phản hồi